Untitled

Seminár "Trvalá udržateľnosť a metodický rámec archeologických rekonštrukcií"

Dňa 23.9.2014 sa v rámci plánovaných podujatí projektu APVV 0553-10 Včasnostredoveké mocenské centrá v strednom Podunajsku uskutočnil seminár venovaný problematike prípravy a metodiky realizovaných a plánovaných modelových rekonštrukcií archeologických stavebných objektov pod nazvom „Trvalá udržateľnosť a metodický rámec archeologických rekonštrukcií“, ktorý spoločne zorganizovali Archeologický ústav SAV a Krajský pamiatkový úrad v Nitre. Stretnutie bolo súčasťou záverečnej odbornej komisie výskumnej kampane v Bojnej v roku 2014.
Na podujatí sa zúčastnilo 25 odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Cieľom seminára bolo zhodnotiť stratégiu a metodiku prezentovaných modelových stavieb na originálnych základoch na hradisku Valy a vyriešiť pamiatkovo prijateľný a technicky stabilný spôsob prezentovania veľmi dobre zachovaných častí centrálneho opevnenia hradiska. Diskutovaný problém sa však metodicky týka všetkých prezentácií archeologicky zistených architektúr. Na túto problematiku boli zamerané aj oba vstupné referáty. Doc. Ing. Oto Makýš, PhD. zo Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave uviedol prednášku: Návrh rekonštrukcie slovanskej brány z 9.storočia na hradisku v Bojnej. Autor v príspevku zhrnul základné princípy obrany vstupných objektov od antiky do vrcholného stredoveku. V príspevku Ing. arch. A. Németha Štúdia stavebno-technického riešenia východnej brány hradiska Bojná – Valy bola predložená koncepcia riešenia brány na základe získaných archeologických situácií, a to včítane jej vizualizácie. Po odznení príspevkov sa rozvinula bohatá diskusia. V nej bola zdôraznená potreba preveriť stanovenú vedeckú hypotézu reálnou dobre zdokumentovanou rekonštrukciou pri použití praktických metód experimentálnej archeológie. Východná brána hradiska Valy s veľmi dobre zachovanými zvyškami drevených stavebných prvkov umožňuje realizáciu rekonštrukcie na pôvodnom mieste. Účastníci seminára sa zhodli na potrebe navrhovaných rekonštrukcií a ich historicky verného, ale hlavne technicky stabilného riešenia, a to z hladiska ďalšej udržateľnosti i možnosti verejného prístupu, pri zachovaní všetkých zásah pamiatkovej ochrany.

Karol PietaDruhý ročník Cyrilometodských slávností na hradisku Bojná I – Valy

Dňa 5. júla 2014 sa uskutočnil druhý ročník Cyrilometodských slávností na hradisku Bojná I – Valy. Hradisko, ktoré sa, podobne ako minulého roku, stalo strediskom tohto slávnostného podujatia, sa na chvíľu prenieslo do veľkomoravského obdobia. Predstavu o živote v tomto čase ukazovala malá osada v centrálnej časti hradiska, ktorá sa počas slávností stala domovom členom dobových skupín, ako aj provizórna kováčska dielňa, ukážky práce hrnčiara či výroba domáceho chleba.
Úvodného slova sa ujal „dobový“ rozprávač, ktorý celú slávnosť sprevádzal svojím slovom, a spolu so starostom obce Bojná J. Stankovským privítal všetkých prítomných. Nasledovalo slávnostné odhalenie novopostavenej modelovej rekonštrukcie hlinenej pece, ktorého sa ujal doktor K. Pieta a predseda SAV J. Pastorek. Deštrukcia pece bola objavená počas archeologického výskumu v roku 2013 v strednej časti hradiska v blízkosti zemnice 8 a neďaleko zrekonštruovaných zemníc 5 a 7. Doktor K. Pieta obohatil slávnosť krátkou prednáškou o výskume, o živote v 9. storočí, nielen na tomto hradisku, ako aj o samotnej stavbe tejto modelovej rekonštrukcie. Stavba sa realizovala pod dohľadom doktora K. Pietu a pod vedením Š. Hritza, s podporou obce Bojná.
Po prezentácii a prednáške nasledovala ukážka šermiarskeho umenia historickej skupiny a potom slávnostná omša, ktorú celebroval miestny katolícky kňaz Mons. Peter Paliatka. Slávnosť pokračovala ďalšími predstaveniami dobových ukážok, ktoré boli prezentované rozličnými historickými skupinami.
Celé slávnostné podujatie sprevádzali rôzne malé akcie rozmiestnené po celej lokalite. Predstavovali predovšetkým zábavu určenú deťom, ale rovnako sa do nich mohli zapojiť aj dospelí. V provizórnej sonde si mohli vyskúšať prácu archeológov a nájsť mnoho zaujímavých nálezov, alebo si vyskúšať písanie v hlaholike rytím do voskových tabuliek, či sa obliecť do zbroje, ktorú si kedysi obliekali bojovníci. Najvyššie položené miesto hradiska spestrila malá výstava vybraných prác detskej výtvarnej súťaže, ktorej druhá kategória mala názov Život za čias Veľkej Moravy a tretia kategória sa týkala témy Sv. Cyril a sv. Metod. Súčasťou slávností bola aj možnosť návštevy expozície Archeologického múzea Veľkej Moravy priamo v obci Bojná.
S radosťou môžeme zhodnotiť, že aj tento rok mali Cyrilometodské slávnosti na hradisku Valy bohatú účasť a sme radi, že ani horšie počasie nezhoršilo náladu. Veríme, že slávnosti budú nadväzovať aj v ďalšom roku a vytvorí sa reťaz pekných spomienok.

Miriam Jakubčinová
Cyrilometodské slávnosti na hradisku Bojná I – Valy

Pri príležitosti výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa na hradisku Bojná I – Valy dňa 7. júla 2013 konali Cyrilometodské slávnosti. Obec Bojná sa pri tejto príležitosti rozhodla zviditeľniť lokalitu zážitkovým spoznávaním histórie priamo na hradisku a v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre sa podujala postaviť druhú modelovú rekonštrukciu zemnice.
Za základ pre túto rekonštrukciu sa vybrala zemnica 7 v strede hradiska Bojná I – Valy. Nachádza sa v tesnej blízkosti zemnice 5, rekonštrukcia ktorej sa realizovala v roku 2012 v spolupráci Archeologického múzea SAV v Nitre so Slovenským národným múzeom v Bratislave. Na stavbe druhej rekonštrukcie obydlia sa podieľala Obec Bojná, Lesy SR a miestni dobrovoľníci.
Cyrilometodské slávnosti začali v piatok 5. júla 2013 slávnostnou omšou, koncertom COLLEGIUM CANTORUM a odhalením súsošia Cyrila a Metoda (autor Ing. P. Švorc) na námestí v obci Bojná. Pokračovanie slávností sa v nedeľu 7. júla 2013 premiestnilo na hradisko Valy. Slávnostné otvorenie sa konalo za prítomnosti širokej verejnosti a viacerých osobností z politického a vedeckého prostredia.
Úvodného slova sa ujal starosta Mgr. J. Stankovský, PhD. a po privítaní návštevníkov sa konala slávnostná bohoslužba celebrovaná miestnym katolíckym kňazom Mons. Petrom Paliatkom. Po slávnostnom zazvonení na repliku zvonu z hradiska Bojná – Valy (odliatu v Archeoskanzene v Modrej pri Velehrade) boli obe rekonštrukcie zemníc posvätené. Pri tejto príležitosti predniesol pár slov aj dr. Luděk Galuška. Novopostavená modelová rekonštrukcia zemnice bola verejnosti sprístupnená prestrihnutím symbolickej pásky.
Cyrilometodské slávnosti pokračovali vystúpeniami rôznych skupín historického šermu z Prahy a Bratislavy. Slávnosť spestrovala stredovekou hudbou skupina MUSICACANTICA z Nitry, a život Slovanov priblížili skupiny z Bernolákova a Nitry. Deti mali možnosť vyskúšať si rôzne atrakcie, či už výrobu keramiky na hrnčiarskom kruhu, ochutnať slovanské jedlo, zajazdiť si na koňoch, alebo skúsiť rytiersku zbroj a zbrane. Neoddeliteľnou súčasťou slávností bola aj návšteva expozície Archeologického múzea Veľkej Moravy v obci Bojná.
Veríme, že sa tieto slávnosti stanú peknou tradíciou a budú pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Tento príspevok vznikol s podporou projektu APVV – 0553 – 10

Pozvánka na výstavu "sv. Cyril a Metod Patróni Európy" ktorá sa koná vo Vatikánskych múzeách


Konferencia Bojná 2012 „Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk“.

V dňoch 12.-13.9.2012 sa v Bojnej uskutočnila konferencia o nových výsledkoch výskumov včasnostredovekých hradísk. Pracovné stretnutie prebiehalo v príjemnom a pohostinnom prostredí na Ranči na Babici.
Prvý deň dopoludnia sa mohli účastníci konferencie v rámci záverečnej komisie výskumu Bojnej I-Valy zoznámiť s novou expozíciou v Archeologickom múzeu Veľkej Moravy v Bojnej, ako aj s aktivitami realizovanými počas tejto výskumnej sezóny na hradisku. Prezreli si skúmanú drevozemnú konštrukciu východnej brány a modelovú rekonštrukciu zemnice, ktorá vznikla v spolupráci so SNM v Bratislave.
Popoludnie sa nieslo v znamení prednášok bádateľov zaoberajúcich sa problematikou mikroregiónu Bojnej. Blok zahájil K. Pieta s príspevkom „Päť rokov výskumu Bojná“, v ktorom zhrnul najdôležitejšie poznatky získané v uplynulých rokoch. Nasledoval referát M. Kohúta z Geologického ústavu D. Štúra Bratislava »Geologické predispozície vzniku sídiel pri Bojnej“. Predbežné informácie o urbanizácii hradiska poskytla prednáška M. Jakubčinovej a T. Vangľovej „Príspevok k vnútornej zástavbe hradiska Bojná I-Valy“. Z. Robak vo svojom referáte „Poznámky k niektorým typom včasnostredovekých opaskových kovaní“ predstavil vybrané typy opaskových kovaní z Bojnej I a ich analógie v celej Európe. Nadviazal V. Turčan s príspevkom „Hromadné nálezy z hradiska Bojná, uložené v SNM Bratislava“. Nasledoval spoločný referát A. Ruttkaya a J. Doricu „Výskum Rotundy sv. Juraja v lesoch nad Nitrianskou Blatnicou a osídlenia mikroregiónu v 9.-12. storočí (spolupráca archeológa a reštaurátora)“. Blok ukončil J. Lukačka s príspevkom „Bojná vo vrcholnom a neskorom stredoveku“. Deň bol zavŕšený spoločenským večerom.
Druhý deň konferencie vystúpili bádatelia venujúci sa problematike stredoeurópskych včasnostredovekých hradísk. Dopoludňajší blok otvoril spoločný príspevok J. Henninga, K.-U. Heussnera, M. Ruttkaya a K. Pietu „Bojná und die Datierung frühmittelalterlicher Burgwälle im Nitraer Fürstentum: naturwissenschaftliche Methoden und archäologisches Fundmaterial“, v ktorom upozornili na posuny v datovaní hradísk na základe prírodovedných metód. Na tento príspevok nadväzoval spoločný referát P. Bednára a M. Ruttkaya „Hrady 9.-11. storočia - Kontinuita alebo diskontinuita“. A. Bartošková nás oboznámila s výsledkami revíznych výskumov na Budči v referáte „Reinterpretace sídelně-historickeho vývoje hradiště Budeč na základě nejnovějších poznatků“. I. Boháčová sa vyjadrila „K otázce stability topografie a fortifikačního systému raně středověké Prahy“. I. Čižmář a M. Geisler nás v spoločnej prednáške „Včasnostředověké hromadné nálezy z hradiska Klášťov“ informovali o nových nálezoch. Problematikou možnej interpretácie hromadných nálezov na hradisku Klášťov sa v referáte „Poznámky k hradisku Klášťov“ zaoberal P. Kouřil.
Po chutnom obede pokračoval posledný blok prednášok. Zahájil ho L. Galuška s príspevkom „Otázka výroby zlatých šperků veligradského typu na Moravě, na podkladě nálezů ze Starého Města“. Následne nás L. Poláček spoločne s M. Mazuchom a M. Hladíkom oboznámili s „Novými výzkumy v Mikulčicích“ a Š. Ungerman nám predstavil „Mečové pásy 9.–10. století v západní a střední Evropě (typologie, chronologie, provenience, symbolika)“. Konferenciu uzavrela Š. Karo s referátom »Cross-shaped strap dividers from Gradišče above Bašelj“.
Na konferencii zaznelo množstvo prínosných príspevkov k problematike včasnostredovekých hradísk, ktoré budú v najbližšej dobe zverejnené v publikácii.

Terézia Vangľová

Archeologické múzeum Veľkej Moravy v Bojnej

Významné miesto medzi archeologickými lokalitami si vyslúžila obec Bojná, ktorá sa do povedomia širšej verejnosti dostala v roku 2006 predstavením prvých artefaktov nájdených na hradisku Valy. Išlo hlavne o pozlátené plakety s postavami z kresťanskej ikonografie, ale aj o bohatý súbor nálezov, ktoré mali priblížiť každodenný život obyvateľov. Plakety, ako aj ďalšie predmety s kresťanskou tematikou dokladajú prítomnosť cirkevnej misie v tejto oblasti a rovnako poukazujú na výskyt vládnucej vrstvy vtedajšieho obyvateľstva. Avšak hradisko Valy ešte nepovedalo svoje posledné slovo a archeologický výskum realizovaný na lokalite prináša ďalšie nové poznatky o osídlení a opevnení hradiska, ako aj množstvo nových nálezov. Výnimočnosť lokality a jej nálezov bola prezentovaná na mnohých výstavách, ktoré sa uskutočňujú už od roku 2006 takmer každoročne. Spomeniem mesto Nitra, kde sa Bojná prvýkrát predstavila, ďalej Brno s výstavou v priestoroch Paláca šľachtičien, nasledovala Bratislava s expozíciou v Archeologickom múzeu a minulý rok Komárno s názvom „Bojná – významné kniežacie centrum starých Slovanov“. A v neposlednom rade nemožno vynechať stálu expozíciu priamo v obci Bojná.
Stará expozícia o hradisku Valy bola otvorená už v roku 2007 a nachádzala sa v miestnom kultúrnom dome. S myšlienkou presunúť múzeum do väčších priestorov sa organizátori trochu pohrávali už predtým, ale v predchádzajúcom roku sa myšlienka realizácie novej expozície začala naplno rozvíjať. Pre jej umiestnenie vybrali miesto zrekonštruovanej budovy Obecného úradu obce Bojná. Slávnostné otvorenie týchto nových priestorov sa konalo dňa 19. 5. 2012 za prítomnosti širokej verejnosti a viacerých osobností z politického a vedeckého prostredia: JUDr. Ján Richter (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR), Ing. Milan Belica (predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja), prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. (predseda SAV), PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (riaditeľ AÚ SAV), Ing. Peter Baláž (primátor Topoľčian), Ing. Jozef Vančo (bývalý starosta obce Bojná), Mgr. Anton Števko (riaditeľ Ponitrianskeho múzea), Ing. Jozef Csütörtöky, CSc. (riaditeľ Podunajského múzea v Komárne), PhDr. Ivan Cheben, CSc. (zástupca riaditeľa AÚ SAV), PhDr. Luděk Galuška, CSc. (známy odborník na obdobie Veľkej Moravy a pracovník Moravského Zemského múzea v Brne).
Úvodného slova sa ujal bývalý starosta Jozef Vančo, ktorý všetkých s radosťou privítal a sprevádzal celé podujatie. V príhovoroch pokračovali minister Ján Richter a predseda SAV Jaromír Pastorek a po nich sa ujal slova doktor Karol Pieta. V krátkych vstupoch vystupoval aj chrámový zbor Všetkých svätých z Bojnej, ktorých spev spestroval túto udalosť. Nová expozícia Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej bola odovzdaná do rúk verejnosti prestrihnutím symbolickej pásky. Záverečnou ceremóniou pred prvým oficiálnym vstúpením do nového múzea bolo krátke požehnanie a posvätenie týchto priestorov od miestneho katolíckeho kňaza Mons. Petra Paliatku. Nasledovalo otvorenie múzea pre hostí a rovnako aj pre verejnosť.
Nová archeologická expozícia sa nachádza v dvoch miestnostiach. Úvodnú časť múzea otvárajú dve vitríny týkajúce sa domácnosti, kde návštevník môže vidieť rôzne tvary keramických nádob, železný kotol, ako aj množstvo rozličných predmetov používaných v domácnosti. Nasleduje remeselná časť, kde okrem súboru rozmanitých remeselníckych predmetov, je v spodnej poličke vystavený fragment dreveného trámu z východného opevnenia hradiska Valy a vedľa neho kus železnej rudy, ktorá dokladá ťažbu v tejto oblasti. V ďalšej časti sú prezentované poľnohospodárske nástroje a depoty nájdené na hradisku. Z hradiska Valy pochádza niekoľko hromadných nálezov, pričom pozornosť si zaslúži depot železných hrivien, ako aj depot dvoch vedier nájdených vo vale v blízkosti východnej brány. V nasledujúcich štyroch malých vitrínach sú vystavené nálezy militárií a okov, výstroja jazdca a koňa a ozdobných predmetov slúžiacich na upevnenie a ozdobu opaska. Ide tu o zbierku predmetov mimoriadnej hodnoty, kde stačí spomenúť nákončie pošvy meča zdobené striebrom a železnú ostrohu a prevliečku zdobenú zlatou tauziou. Prvej miestnosti expozície dominuje súbor plakiet nájdených na hradisku, ktoré sú umiestnené na čestnom mieste. Druhá miestnosť je venovaná zväčša nálezom nájdeným na lokalite Žihľavník a Hradisko. V tomto priestore sa nachádza aj hrob mŕtvej ženy nájdenej pod mohylou 2 s jej hrobovým inventárom, ktorý bol objavený počas výskumu v predchádzajúcom roku. Expozíciu dopĺňa aj niekoľko publikácií a článkov v jednotlivých časopisoch a dennej tlači týkajúcich sa hradiska, ako aj priamo obce Bojná, ako aj rozličné umelecké predmety, ktoré boli inšpirované nálezmi z Bojnej. Celú expozíciu uzatvára replika zvoničky so zvonom, ktorý v múzeu rozhodne nemôže chýbať.
Na záver treba spomenúť, že Archeologický ústav SAV sa chystá realizovať priamo na hradisku rekonštrukcie niekoľkých stavieb, ktoré budú rovnako prezentovať minulosť a bohatosť tejto lokality a dopĺňať celkový obraz o hradisku.

Miriam Jakubčinová

Príspevky vznikli v rámci projektu APVV-0553-10.