Untitled

Bojná - Valy (2013)Miesto výskumu: Bojná, okr. Topoľčany
Poloha: Valy
Realizácia výskumu: Karol Pieta (vedúci výskumu), Miriam Jakubčinová, Terézia Vangľová, Štefan Hritz, Zbigniew Robak
Rok výskumu: 2013
Druh výskumu: výskum pre vedecké účely
Druh náleziska: hradisko
Datovanie: 8. – 10. storočie

Výsledky výskumu:
V roku 2013 sa na hradisku Bojná I – Valy uskutočnila v poradí siedma výskumná sezóna. Terénne práce boli zamerané predovšetkým na doskúmanie niektorých častí lokality, kde už v predchádzajúcich rokoch prebiehal archeologický výskum. Pokračovalo sa v skúmaní severného krídla východnej brány s cieľom zistiť ďalšie detaily o konštrukcii a spôsobe jej výstavby. Objavili sa nové konštrukčné prvky, ktoré budú v najbližšej budúcnosti využité pri modelovej rekonštrukcii brány. Centrálna časť hradiska, presnejšie plocha 7, bola v roku 2013 v prvom rade obohatená o novú modelovú rekonštrukciu obydlia. Na tejto ploche boli identifikované tri zahĺbené obydlia, pričom dve, nachádzajúce sa tesne vedľa seba, slúžili ako základ pre modelovú rekonštrukciu (prvá bola postavená v roku 2012 v spolupráci so SNM v Bratislave). Obidve obydlia majú takmer identické rozmery a sú situované zadnými stenami oproti sebe. Rozdiel je v umiestnení kamennej pece, nachádzajúcej sa oproti východu, a kolovej jamy, vyhĺbenej oproti peci. K sídliskovému zázemiu oboch obydlí patrila aj zahĺbená hospodárska jama, ktorej modelová rekonštrukcia bola postavená taktiež v roku 2013. V priebehu výskumu boli otvorené aj viaceré nové sondy. Boli situované predovšetkým v centrálnej časti hradiska, v miestach, na ktorých sa v predchádzajúcich rokoch realizovalo geofyzikálne meranie (ktoré bolo možné čiastočne overiť), ale aj v severozápadnej časti hradiska, kde bolo lesnými prácami značne poškodené valové opevnenie. Na ploche 7 v sonde XXXIII, v blízkosti cesty pretínajúcej hradisko, bola identifikovaná väčšia deštruovaná kamenná pec so stopami po prepálení, na ploche 9 sa odkryla kamenná štruktúra utvorená z plochých pieskovcov s rozmermi cca 4 x 4 m. Výskumná sezóna v roku 2013 priniesla ďalšie množstvo dôležitých informácií o konštrukcii opevnenia hradiska, o jeho vnútornom areáli a zbierkový fond bol obohatený o početné nálezy predovšetkým kovových predmetov, ako aj keramického materiálu.

Miriam Jakubčinová