Untitled

Bojná - Valy (2011)Miesto výskumu: Bojná, okr. Topoľčany
Poloha: Valy
Realizácia výskumu: Karol Pieta (vedúci výskumu), Miriam Jakubčinová, Terézia Vangľová, Štefan Hritz
Rok výskumu: 2011
Druh výskumu: výskum pre vedecké účely
Druh náleziska: hradisko
Datovanie: 8. – 10. storočie

Výsledky výskumu:

V roku 2011 sa na lokalite Bojná I – Valy uskutočnila piata sezóna systematického archeologického výskumu. Hlavná pozornosť tejto sezóny sa sústredila na západný val, kde sa nadviazalo na výskumy z predošlých rokov s cieľom vysledovať ďalšie konštrukčné detaily obvodového opevnenia. Vo vnútornom areáli hradiska sa pokračovalo v plošnom odkryve vybraných plôch, kde bolo identifikovaných niekoľko nových objektov (zemnica, niekoľko hospodárskych objektov), ktoré sa nachádzali hlavne v strede hradiska a v blízkosti východnej brány. Významným prínosom počas tejto sezóny bolo aj preskúmanie východnej brány, ktoré nadviazalo na sondáž z roku 2007. Podarilo sa zachytiť niekoľko kolových jám a zuhoľnatených častí konštrukcie brány, pričom niektoré zuhoľnatené trámy boli odobraté na dendrochronologickú analýzu. Ďalšia sezóna systematického výskumu hradiska Bojná I – Valy priniesla nové poznatky nielen o sídliskovej zástavbe a konštrukcii obvodového opevnenia, ale aj množstvo nových nálezov. Pozoruhodná je aj modelová rekonštrukcia obvodového valu, ktorá sa začala budovať pri západnej bráne s cieľom prezentácie hradiska pre širšiu verejnosť.
Bojná - Žihľavník - Obora (2011)Miesto výskumu: Bojná, okr. Topoľčany
Poloha: Žihľavník - Obora
Realizácia výskumu: Karol Pieta (vedúci výskumu), Štefan Hritz, Miriam Jakubčinová, Zbigniew Robak, Terézia Vangľová
Rok výskumu: 2011
Druh výskumu: výskum pre vedecké účely
Druh náleziska: hradisko
Datovanie: 7. – 9. storočie

Výsledky výskumu:

Archeologický výskum na lokalite Bojná III – Žihľavník - Obora pokračoval v roku 2011. Počas terénnych prác sa najprv dokončil výskum najväčšej mohyly, ktorej priemer bol približne 15 m. Väčšia etapa prác sa uskutočnila už v rokoch 2009-2010. Keďže v mohyle nebol nájdený hrob, v roku 2011 sa realizovali len menšie zisťovacie rezy. Pravdepodobne išlo o mohylu vystavanú pre človeka, ktorý zomrel niekde mimo svojho územia. Menšia mohyla 2 je situovaná v tesnej blízkosti mohyly 1. Počas jej výskumu bol zachytený hrob, v ktorom bola uložená ženská kostra, avšak veľmi zle zachovaná. Mŕtva mala nad hlavou sa vedro pozostávajúce zo troch železných obručí, držadla a dvoch ataší, po pravej ruke mala hlinenú nádobu. Na pravej ruke mala bronzový plechový prsteň a na krku náhrdelník zo sklenených korálikov. Obe mohyly boli situované zrejme na mieste staršieho slovanského sídliska, ako na to poukazujú črepy objavené v blízkosti mohýl. Rovnako aj na násypy tumulov bola použitá hlina z tohto sídliska, čo dosvedčuje keramika v nich nájdená. Archeologický výskum na tejto polohe priniesol zaujímavé výsledky a v rámci systematického výskumu lokality Bojná I – Valy sa určite bude pokračovať aj na tomto mieste.